Maya Nadhi Song Lyrics in Tamil மாயா மாயா மாயா எல்லாம் மாயா சாயா சாயா சாயா எல்லாம் சாயா மாயா மாயா மாயா எல்லாம்…

GATIYA ILIDU Song Lyrics in Kannada ಹೋಹೋಹ್ಹ್ … ಒಹೊಹೊಹೋಹ್ … ಗಟ್ಟಾಡ ಆಂಚಿದಾಯೆ ಹನ್ನಾಯೈ ಬ್ಯಾಟುಯೋಯೆಯ್ ಅನೆನಾ ಥೆಲ್ಕೆಡಾ ಪೊರ್ಲಿಗಿ ಥಾದಿ ನಾಡೀಯೆ ಗತಿಯಾ…