Ulidavaru Kandanthe Songs Lyrics – Kanna Mucche

GATIYA ILIDU Song Lyrics in Kannada

ಹೋಹೋಹ್ಹ್ … ಒಹೊಹೊಹೋಹ್ …
ಗಟ್ಟಾಡ ಆಂಚಿದಾಯೆ
ಹನ್ನಾಯೈ ಬ್ಯಾಟುಯೋಯೆಯ್
ಅನೆನಾ ಥೆಲ್ಕೆಡಾ ಪೊರ್ಲಿಗಿ ಥಾದಿ ನಾಡೀಯೆ
ಗತಿಯಾ ಇಲಿಡು

ಟೆನ್ಕಾನಾ ಬಾಂಡು
ಅವಲಾ ನಾಡಿ ಒಂಬತ್ತಾನು
ಕದಾಲಾ ಬೇಸೋ ಗಾಲಿಗಿಲುಲು ಮಾತಾನದಲುಗಳು
ಕೆಲಾಡ ಪಿಸಮುತಿಗಿವನು ಮಾರ್ಲುನಾಡನು
ನಗ್ನಗಠ ನಾನಾ ಮನಸಾ

ಯೆತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗ್ಟೊವ್ಲಾಲ್ಲೊ
ಆಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಗ್ತಾವ್ಲಾ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ನಗ್ತಾವ್ಲೊ
ಮನಾದಾ ಹಿಂದಾರಿಲಿ ಬರಾಡೆ ಕವಾಲು

ಆ ಕಾವಲು ದಾರಿಗೇ ಕಾವಲಾ
ಔ ಗುರುಥೇ ನಾಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ
ಮನಸಾ ಬಿಕ್ಕಿಚವನಾ

ಬೇರಿಯಾಲು ಮೌನಾಡ ಕವನ
ಪಾದಗಾಲೆ ಇಲಾಡಾ ಸಾಲಾ
ಇಲಿಸುಲು ಹಲೇಯ ಮೇಳ
ಸೆರಾನು ರಂಗು ಮಾಸಿತು ಶಾಹಿಯಾ ಗೀಚಲು

ಸಮಯಾ ಸಾಗುವಾ ಗತಿಯಾ
ತಡಾಯುವ ಪರಿಯಾ
ನಾ ಕನೆನು ಕಲೆವಾ
ಸನಿಹಾದ ಖನವ

ಮೌನದಾ ಸ್ವರಾವ ಕೂಡಿಡುವೆನು
ಶ್ರವಣ ಕಲ್ತು
ಮಲ್ಲನು ಅಲ್ಡು
ನೂರಾವ ಸವಿದು ಕೂತನು

ಕದಾಲಾ ಬೇಸೋ ಗಾಲಿಗಿಲುಲು ಮಾತಾನದಲುಗಳು
ಕೆಲಾಡ ಪಿಸಮುತಿಗಿವನು ಮಾರ್ಲುನಾಡನು
ನಗ್ನಗಠ ನಾನಾ ಮನಸಾ
ಯೆತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗ್ಟೊವ್ಲಾಲ್ಲೊ

ಆಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಗ್ತಾವ್ಲಾ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ನಗ್ತಾವ್ಲೊ
ಗಟ್ಟಾಡ ಆಂಚಿದಾಯೆ
ಹನ್ನಾಯೈ ಬ್ಯಾಟುಯೋಯೆಯ್
ಅನೆನಾ ಥೆಲ್ಕೆಡಾ ಪೊರ್ಲಿಗಿ ಥಾದಿ ನಾಡೀಯೆ

Click here for the details of: